ดิจิทัลยุคหลังโควิด-19-ahr0chm6ly9zlmlzyw5vb2suy29tl2hplzavdwqvmzaylze1mta1oduvmy5qcgc%3D.jpg


ในโลกปัจจุบัน เราก้าวเล่นสล็อตเข้าสู่โลกอัจฉริยะ แต่โลกอัจฉริยะถือกำเนิดขึ้นโลกที่เราอาศัยอยู่ค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่การใช้เทคโนโลยีและสัญญาณดิจิทัลอย่างค่ อยเป็นค่อยไป ตระหนักอีกครั้งว่ามนุษย์เราเชื่อมต่อและเชื่อมต่อกั บเครื่องจักร แยกกันไม่ขาด เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น ตอบสนองมากขึ้นและเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นสิ่งเหล่า นี้เกิดขึ้นได้เพราะเรามีเทคโนโลยีขั้นสูงเช่น 5G, IoT และ AI ในเวลาเดียวกัน

การวิจัยของ Korn Ferry พบว่าภายในปี 2573 เทคโนโลยีเหล่านี้จะสร้างปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มี ทักษะหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประม าณ 47 ล้านคน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 20 ของ PwC เผยว่ากว่าครึ่งหนึ่งของซีอีโอ APAC อยู่ในความท้าทายในการสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลท ี่มีความสามารถมาร่วมงาน Jay Chen รองประธานของ Huawei Asia Pacific แบ่งปันประสบการณ์ที่ Huawei ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อลดช่องว่างในฝีมือและความเชี่ยวชาญโดยความร่วมม ือกับ บริษัท เทคโนโลยีในเอเชีย เพื่อรับมือกับอุปสรรคด้านการเรียนการสอนในปัจจุบันเ นื่องจากการระบาดของ COVID-19 ครั้งใหญ่


เรียนรู้ผ่านระบบคลาวด์

หัวเว่ยมีโอกาสที่จะให้บริการการเชื่อมต่อเล่นสล็อตและระบบอีเลิร์นนิงแก่นักเรียนและผู้เชี่ยวชาญด้านวิ ชาชีพเช่นในบังกลาเทศหัวเว่ยได้ร่วมมือกับ Bijoy Digital และองค์กร UNESCO ในการจัดหาโซลูชั่นดิจิทัลต่างๆและอำนวยความสะดวกในก ารเรียนทางไกลรวมถึงในอินโดนีเซียด้วยความร่วมมือระห ว่าง Huawei Cloud และ U-Learning เพื่อสร้างระบบการจัดการการเรียนรู้ออนไลน์


การพัฒนาทักษะบุคลากร

ในปีนี้หัวเว่ยได้เปิดตัวโครงการ Huawei ICT Academy Program 2.0 อย่างเป็นทางการ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ICT มากกว่า 2 ล้านคนและเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลใน 5 ปีข้างหน้าโดยทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนา Huawei ICT Academy (Huawei ICT Academy Development Incentive Fund - ADIF) ด้วยเงินลงทุนรวมอย่างน้อย 50 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 5 ปีข้างหน้า


ปัจจุบันหัวเว่ยสนับสนุนด้านการเล่นสล็อตศึกษาและสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรด้านการฝึกอบรมที่สามา รถให้การฝึกอบรม Huawei Certification ทั่วโลก เราเห็นข้อได้เปรียบด้านความรู้ ในอุตสาหกรรมและได้มอบใบรับรอง Huawei ผ่านโซลูชันการพัฒนาที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้แล ะได้รับทักษะใหม่ ๆ โลกอนาคตจะถูกปกคลุมไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ การเชื่อมต่อและตอบสนองต่อทุกสิ่งรอบตัวเราหวังว่าโป รแกรมการศึกษาความมุ่งมั่นของเราไม่เพียง แต่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Huawei ที่มีต่อสังคม นอกจากนี้ยังปูทางไปสู่มืออาชีพรุ่นใหม่ที่จะยังคงออ กแบบและกำหนดทิศทางดิจิทัลสำหรับอนาคตของทุกคน